Noutati ISO

Oare cat de sigure sunt masinile electrice? Nu risca?i un ?oc electric?

Pentru a r?spunde acestor temeri, ISO ?i-a actualizat un standard privind caracteristicile de siguran?? în ma?inile electrice ?i hibride de energie electric? pentru a preveni leziunile provocate de catre curentul electrici. ISO 6469-3:2011,
vehiculele rutiere propulsate electric - specificatii de securitate - Partea 3: Protec?ia persoanelor împotriva ?ocului electric, va ajuta piata automobilelor electrice in curs de dezvoltare.

"In viitor vor rula masini - cu un consum eficient de combustibil, si un nivel redus de emisii", spune Egbert Fritzsche, secretar al comitetului tehnic ISO / TC 21 22/SC care a dezvoltat standardul. "Incercam sa protejam si sa asiguram viitorul prin elaborarea de standarde ISO pentru a face noile tehnologii de automobile ecologice, eficiente si sigure."

"Success produces success, just as money produces money."

Standarde/Legislatie

ISO 9000


FAMILIA DE STANDARDE 9000


SR EN ISO 9000 / 2006 - Sisteme de management al calit??ii. Principii fundamentale ?i vocabular
SR EN ISO 9001 / 2008 - Sisteme de management al calit??ii. Cerin?e
ISO/TS 16949 / 2009 - Sisteme de management al calit??ii. Cerin?e particulare pentru aplicarea ISO 9001:2008 în organiza?ii cu produc?ie de autovehicule ?i de piese de schimb aferente
SR EN ISO 9004 / 2010 - Conducerea unei organiza?ii c?tre un succes durabil. O abordare bazat? pe managementul calit??ii
SR EN ISO 19011 / 2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit??ii ?i/sau de mediu
SR ISO 10001/ 2008 - Managementul calit??ii. Satisfac?ia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduit? în organiza?ii
SR ISO 10002 / 2009 - Managementul calit??ii. Satisfac?ia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclama?iilor în cadrul organiza?iilor
SR ISO 10003 / 2008 - Managementul calit??ii. Satisfac?ia clientului. Linii directoare pentru solu?ionarea litigiilor în afara organiza?iilor
SR ISO 10005 / 2007 - Managementul calit??ii. Linii directoare pentru planurile calit??ii
SR ISO 10006 / 2005 - Sisteme de management al calit??ii. Linii directoare pentru managementul calit??ii în proiecte
SR ISO 10007 / 2005 - Sisteme de management al calit??ii. Linii directoare pentru managementul configura?iei
SR ISO 10012 / 2004 – Sisteme de management al m?sur?rii. Cerin?e pentru procese ?i echipamente de m?surare.
SR ISO/TR 10013 / 2003 - Linii directoare pentru documenta?ia sistemului de management al calit??ii
SR ISO/TR 10014 / 2007 - Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice ?i financiare
SR ISO 10015 / 2000 - Managementul calit??ii. Linii directoare pentru instruire
SR ISO/TR 10017 / 2005 - Îndrum?ri referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001 / 2000
SR ISO 10019 / 2006 - Linii directoare pentru selectarea consultan?ilor în sisteme de management al calit??ii ?i pentru utilizarea serviciilor acestora
ISO 14000


FAMILIA DE STANDARDE 14000


SR EN ISO 14001 / 2005 - Sisteme de management de mediu. Cerin?e cu ghid de utilizare
SR ISO 14004 / 2010 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme ?i tehnici de aplicare
SR ISO 14015 / 2010 - Management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor ?i organiza?iilor (EMAO)
SR EN ISO 14025 /2010 - Etichete ?i declara?ii de mediu. Declara?ii de mediu de tip III. Principii ?i proceduri.
SR EN ISO 14031 / 2001 - Management de mediu. Evaluarea performan?ei de mediu. Ghid
SR ISO/TR 14032 / 2005 - Management de mediu. Exemple de evalu?ri ale performan?ei de mediu - EPM
SR EN ISO 14040 / 2007 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de via??. Principii ?i cadru de lucru
SR EN ISO 14044 / 2007 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de via??. Cerin?e ?i linii directoare
SR ISO/TR 14047 / 2005 - Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de via??. Exemple de aplicare a ISO 14042
SR ISO/TS 14048 / 2005 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de via??. Format al documenta?iei referitoare la date
SR ISO/TR 14049 / 2005 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de via??. Exemple de aplicare a ISO 14041 la definirea scopului ?i domeniului de aplicare ?i analiza de inventar
SR ISO 14050 / 2009 - Management de mediu. Vocabular
SR EN ISO 14063:2010 - Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare ?i exemple.

OHSAS 18000


STANDARDE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CONDITII DE MUNCA


SR OHSAS 18001 / 2008 – Sisteme de management al s?n?t??ii ?i securit??ii ocupa?ionale. Cerin?e.
SR OHSAS 18002 / 2009 – Sisteme de management al s?n?t??ii ?i securit??ii ocupa?ionale. Linii directoare pentru implementare OHSAS 18001
LEGI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CONDITII DE MUNCA
CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Legea nr. 319/2006 Legea sanatatii si securitatii in munca
Norme metodologice ale legii nr. 319/2006
Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor
Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru ›ţiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca
Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002
Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

LEGI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SOCIALE


Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 346/2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale modificata prin OUG nr. 107 din 24/10/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 si aprobata prin Legea nr. 598/2003 privind aprobarea OUG nr. 107/2003
Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 100 din 26/05/1998 privind asistenta de sanatate publica
Legea nr. 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002
LEGI IN DOMENIUL MATERIALELOR SI SUBSTANTELOR PERICULOASE
Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Normele generale de protectie a muncii


ISO 22000


HACCP


SR 13462-1/2001 Igien? Agroalimentar?.principii generale.
SR 13462-2/2002, Igiena agroalimentar?. Sistemul de analiz? a riscului ?i punctele critice de control (HACCP) ?i ghidul de aplicare a acestuia.
SR 13462-3/2002, Igiena agroalimentar?. Principii de stabilire a criteriilor microbiologice pentru alimente.
SR EN ISO 22000:2005 - SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTELOR. CERINTE PENTRIU ORICE ORGANIZATIE DIN LANTUL ALIMENTAR
Reglement?ri interna?ionale:
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. cod interna?ional de practic? - Codex Alimentarius. Principii generale de igiena alimentelor.
Cartea alb? pentru siguran?a alimentelor, Comisia Comunit??ii Europene, Bruxelles 12.01.2000.
reglementarea 853/29.04.2004 cu privire la igiena produselor alimentare.
Reglementarea 178/2002/CE cu privire la principiile generale ?i cerin?ele legii alimentelor, la stabilirea Autorit??ii Europene pentru Siguran?a Alimentelor ?i procedurile materie de siguran?a alimentelor.

Reglement?ri na?ionale:


OUG 97/2001, [MO 349/2001] privind reglementarea produc?iei, circula?iei ?i comercializ?rii alimentelor, aprobat? ?i modificat? prin legea 57/2002.
HG 106/2002, [MO 147/2002], privind etichetarea alimentelor, modificat? prin HG 1719/2004 [MO 1014/2004].
HG 349/2002, [MO 269/2002] privind gestionarea ambalajeklor ?i de?eurilor de ambalaje, modificat? cu HG 899/2004 [MO 601/2004].
HG 1198/2002 [MO 866/2002] PRIVIND APROBAREA Normelor de igien? a produselor alimentare.
Legea 458/2002 [MO 552/2002] privind calitatea apei potabile, modificat? prin legea 311/2004 [MO 582/2004].
legea 150/2004 [MO 462/2004] privind siguran?a alimentelor, modificat? ?i completat? cu Legea 412/2004 [MO 990/2004].
Legea 296/2004 [MO 593/2004] privind Codul consumului.
OMSF 84/13.12.2002 [MO 255/2002] pentru aprobarea Normelor privind contaminan?ii din alimente, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare.
OMS 438/295/18.06.2002 [MO 722 bis/2002], norme privind aditivii alimentari destina?i utiliz?rii ?produsele alimentare, pentru consumul uman, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare
OMMPS/OMSF 508/933 [MO 780 bis/2002], Norme generale de Protec?ie a Muncii.
OMAAP/MSF/ANPC 250/531/83/2002, [MO 808/2002], privind fabricarea, con?inutul, ambalarea, etichetarea ?i calitatea f?inii de gr?destinate comercializ?rii pentru consum uman, modificat prin OMAAP/MSF/ANPC 545/823/328/2003, [MO 691/2003].
HG 1336/2002, privind instituirea Sistemului na?ional de gradare a semin?elor de consum [MO 888/2002] modificat? prin HG 1114/2004.
HG 924/2005 [ MO 804/5.09.2005] privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, ce transpune Regulamentul Parlamentului European ?i al Consiliului Europei nr. 853/2004.


ISO 10000


STANDARDE MANAGEMENTUL CALITATII


SR ISO 10005:1999 - MANAGEMENTUL CALITATII. LINII DIRECTOARE PENTRU PLANURILE CALITATII
SR ISO 10007:1995 - MANAGEMENTUL CALITATII. GHID PENTRU MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI
SR EN ISO 10012:2004 - SISTEME DE MANAGEMENT AL MASURARII. CERINTE PENTRU PROCESE SI ECHIPAMENTE DE MASURARE
SR ISO/ TR 10013:2003 - LINII DIRECTOARE PENTRU ELABORAREA MANUALULUI CALITATII
SR ISO/TR 10014:2005 - LINII DIRECTOARE PENTRU GESTIONAREA BENEFICIILOR CALITATII
SR ISO 10015:2000 - MANAGEMENTUL CALITATII. LINII DIRECTOARE PENTRU INSTRUIRE
SR ISO 10006 :2005 - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. LINII DIRECTOARE PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII IN PROIECTE


Informatii

Informatii privind organizatiile (firmele) a caror certificate au fost emise, suspendate sau retrase de catre GENERAL CERT EURO STANDARD, pot fi obtinute, la cerere, la numerele de telefon 031.425.37.82, 031.425.92.32, sau la adresa de e-mail : office@generalcert.ro

Descarcati comanda de certificare

Comanda certificare

Certificat

certificat

Adresa

Sediu: Str. Macului, Nr.4, Afumati, Ilfov
Sediu secundar: Str. Dr.Stefan Capsa Nr.8 (acces si adresa de corespondenta: Bd-ul Prof. Dr. Gheorghe Marinescu Nr.29, sector 5, Bucuresti)
Telefon:031-425.92.93
Fax:031-425.37.82

Date firma/cont bancar

Reg. Com.:J40/870/2009

C.I.F.:RO25406544

Cont Bancar:

RO04BRDE426SV48359404450
Banca:BRD Sucursala Doraly

Persoane de contact

Director General

Col.(r) Ing. Daniela PINTOIU
Mobil: 0744.498.629 / 0763.634.813
E-mail: daniela.pintoiu@generalcert.ro / daniela.pintoiu@yahoo.com

Secretariat

 

Gabriela LATCU


Telefon/Fax: 031.425.37.82
Telefon 031.425.92.32
E-mail: office@generalcert.ro